โครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการสัมมนาโครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563)

โดยมี ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.