โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 และติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2563)

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 และติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2563)

ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม