เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 พร้อมกับผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด