พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ

เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 214 ปี 
(18 ตุลาคม 2561) เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ลำดับถัดมา รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า)

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.