กิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด และสหกรณ์รับมอบกระปุกออมทรัพย์ออมทรัพย์ เป็นของที่ระลึก จากการเข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม ดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมงาน คือ รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”
โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และบรรยายพิเศษ

ณ ห้อง 707 ชั้น 7 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด