มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายสมพงษ์ ลางคุณเสน จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ เข้ามอบเงิน ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3
เป็นผู้มอบเงิน ให้กับ นางสาวปภากร ลางคุณเสน มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของสมาชิก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด