มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก นางน้อยศรี แก้วประภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ 
1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข       รองผู้จัดการ คนที่ 1 
2. นางสมส่วน       กองพุฒิ      รองผู้จัดการ คนที่ 2
3. นางวรรณี         ปัญญายงค  รองผู้จัดการ คนที่ 3 และเจ้าหน้าที่
เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นางน้อยศรี แก้วประภา ถึงแก่กรรม มารดา นางสาวธัญนันท์ แก้วประภา และนายพิพัฒน์ แก้วประภา

ณ วัดตึก (ศาลาเล็ก) หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี