ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้

1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

2. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้

4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก

5. นายกำพล พูลมี กรรมการ

6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ

7. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ

8. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารอเนกประสงค์ มจพ.