การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 – 2563 (3ปี)

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หลักสูตร “หมี่กรอบทรงเครื่อง”

(ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร เริ่มเวลา 10.00 – 12.00 น.)

สถานที่อบรม ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ ลานอเนกประสงค์ มจพ.

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร… ในยุคไทยแลนด์ 4.0

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร… ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยวิทยากร คุณวินัย นิยโมสถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สอ. กฟผ. เป็นผู้บรรยาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอร์มัน

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.

ณ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอร์มัน

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ห้องประชุม Aachen 310 ชั้น 3 อาคาร TGGS

เวลา 09.00 – 10.00 น.

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากร มจพ.คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

Read more

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน

1 2 3 4