สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มจพ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มจพ.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเ

Read more

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ปี 2566” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 44 ครั

Read more

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล

Read more

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายอำนาจ สุริยาศศิน ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ วัดธาตุทอง (ศาลาพีชานนท์) จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมกา

Read more

ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ศาลา 3) จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าขอพรพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการด

Read more

ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เข้ามาสวัสดีวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเน

Read more

ประจำปี 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค.66 รายการย่

Read more

ประจำปี 2566

ข่าวประกาศ   ประกาศ โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ประกา

Read more
1 3 4 5 6 7 37