โครงการเพิ่มพูนความรู้ก่อนเกษียณ ประจำปี 2566 เรื่อง “การใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และสิ่งที่สมาชิกควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพ

Read more

โครงการเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรม

Read more

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย คือ นายธีระ (ศุภกฤต) โสภณจิตต์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ นางสุชาดา จิตรเมตตาชน

Read more

โครงการพบปะสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพ

Read more

โครงการพบปะสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล

Read more

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการบัญชี การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การบริหารและการลงทุนของ สอ.จพ.” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒ

Read more
1 2 3 4 5 37