เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายศุภกฤต โสภณจิตต์ ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ วัดบาวไผ่ (ศาลา 4) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ  ,หัวหน้าสำนักงาน
และนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายศุภกฤต โสภณจิตต์ ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางศิรินทรา โสภณจิตต์ คู่สมรส
2. น.ส.อรกมล โสภณจิตต์ บุตร
3. นายภานุทัต โสภณจิตต์ บุตร

ณ วัดบาวไผ่ (ศาลา 4) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี