เงินกู้สามัญ

* ประเภทปกติ 
วงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท
 – ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.25    ผ่อนชำระ  180  งวด
  – ใช้บุคคลค้ำประกัน
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.50  ผ่อนชำระ  180  งวด
 ** เงินกู้สามัญ กู้ตั้งแต่ 800,001 บาทขึ้นไป
 สมาชิกจะต้องสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)