เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
  • กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50
  • กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25
                   – ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน
                   – ปลูกสร้างอาคาร
                   – ต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัย
                   – ซื้อห้องชุด / คอนโด
  • กู้พิเศษเพื่อกรณีพิเศษชำระหนี้   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • โครงการเงินกู้พิเศษ กรณีพิเศษ ใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน               ไม่เกิน 6,000,000  ผ่อนชำระ 360 งวด