สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด สนันสนุนในงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด สนันสนุนในงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะที่จะร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และร่วมกันทำนุบำรุงรักษาประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.