ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์
โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นายพงศกร ยุกตะเวทย์ เป็นผู้รับมอบ
ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด