วิธีการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือข้าราชการบำนาญ หรือเป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงานพิเศษอื่นใดในสังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการดำเนินการ และสามารถหักเงินได้ ณ ที่จ่ายในหน่วยงานนั้นได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

วิธีการสมัคร

 • ขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.จพ
 • ด้านหลังแบบฟอร์มต้องมีลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา
 • ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกของเดือนนั้น
 • ยื่นใบสมัครหลังวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกเดือนถัดไป

เอกสารการรับสมัคร

 • สำนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือน