โครงการสัมมนาสมาชิกและปฐมนิเทศ (สำหรับสมาชิกใหม่)

เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

Read more

โครงการเปิดโลกทัศน์และสัมมนาสมาชิกเกษียณ

เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไร…หลังเกษียณ”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม –

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น (เกาะฮอกไกโด)

Read more

โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ

เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ”

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559

ณ เดอะ ชะอำ เมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

 เรื่อง “English Camp For Asean” Season|||

ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สมาชิกและบุตรสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน

Read more

โครงการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

ณ วัดขะแมด หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนเงิน 100,000.00 บาท

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสัก

การะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Read more