สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ