เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 โดย รศ.สถาพร  ชาตาคม​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ กรรมการ ชุดที่ 43 เป็นพิธีกร หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ