สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ดังนี้
1. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 4
3. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเหรัญญิก
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เป็นตัวแทนของสหกรณ์ มอบสิ่งของจำเป็น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี
ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี