มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางสมจิตต์ อ่ำสุริยา โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ ดังนี้
1. นางสาวดลลดา มหาสุริยา
2. นางดวงฤทัย จันเขียว
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด