สอ.จพ.มอบเงินให้กับชมรมผู้เกษียณ ในปี 2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สวัสดิการและสิ่งสูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับ รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการ คนที่ 1, นายเมธา สุภาไชยกิจ กรรมการและเลขานุการ, นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ และนายสมชาย ชมสุวรรณ
ผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ให้แก่นางสุวรรณา จงประเสริฐพร กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้รับแทนของชมรผู้เกษียณ ทั้งนี้สหกรณ์ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ ในปี 2564
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ณ ศูนย์สวัสดิการและสิ่งสูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ