โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
4. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
6. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
7. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
8. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
9. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
10. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
11. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
12. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
13. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
14. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
15. นายกิตติ ดวงหิรัญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 2
16. นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

Read more

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562
เสวนา หัวข้อเรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร ในการบรรยาย โดย
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการอำนวยการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

และล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนนท์

ณ ตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก จ.นนทบุรี

Read more

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ทายาทของ
นายพิพัฒน์ หัสธน ดังนี้
1. นายจักริน หัสธน

2. นางสาวจิรพรรณ หัสธน
จำนวนเงิน 600,000 บาท
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562
พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
4.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
8. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
9. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
10. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
11. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
12. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Read more

้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน และปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
5. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
7. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
8. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
9. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการพบปะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
4. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการพบปะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือRead more

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำกาแฟเบื้องต้น (บาริสต้า) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำกาแฟเบื้องต้น (บาริสต้า)” ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
วิทยากร โดย อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
โดยมีสมาชิก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “โอริโอ้ชีสพาย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร  “โอริโอ้ชีสพาย” ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย

พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

วิทยากร โดย อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

โดยมีสมาชิก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ร่วมถวายความจงรักภักดี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้

พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
พร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ร่วมกับ มจพ.จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำผ้าคลุมไหล่มัดย้อม” โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

1 2 3 4 5 7