้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน และปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
5. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
7. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
8. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
9. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด