โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562
พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
4.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
8. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
9. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
10. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
11. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
12. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง