โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
4. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
6. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
7. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
8. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
9. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
10. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
11. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
12. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
13. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
14. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
15. นายกิตติ ดวงหิรัญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 2
16. นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี