โครงการพบปะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
4. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ