โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562
เสวนา หัวข้อเรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร ในการบรรยาย โดย
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการอำนวยการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

และล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนนท์

ณ ตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก จ.นนทบุรี