สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เพื่อเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และลงนามสัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

 

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้

  1. รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
  2. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  3. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก
  4. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ
  5. นายกำพล พูลมี กรรมการ
  6. รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ กรรมการ

 

พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ดังนี้

  1. นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ
  2. นางสาวมณีพรรฒ ลุนพงษ์ หัวหน้างานธุรการ
  3. นายกิตติ ดวงหิรัญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
  4. นางสาวกชกร สงนอก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ