สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จัดฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงิน และเส้นทางสู่การลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จัดฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงิน และเส้นทางสู่การลงทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมีสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนผ่าน Google Form และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้

วิทยากร

1.คุณพงศ์พจน์  ขำเลขะสิงห์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การลงทุน กรุงเทพฯ เหนือ 1

2.คุณฐิติชญาน์  อชิรธนินท์ภัทร์ ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมการตลาด ศูนย์การลงทุน กรุงเทพฯ เหนือ 1

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ