สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ารับโล่ห์ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ทีมนักกีฬา มจพ.

นายณรงค์ ดุษฏีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1  พร้อมด้วยนางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวกชกร สงนอก เป็นตัวแทนของสหกรณออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เข้ารับโล่ห์ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคาร 44 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม