สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นจำนวนเงิน 120,000.00 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ