โ่ครงการพบปะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS)

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS) ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่1
3. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 307 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS) มจพ.

Read more

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ กับกฎหมายใหม่ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์”

พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร โดย คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รองอธิการบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. Read more

โครงการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ และสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก คือ อาจารย์รณัชย์ ศิริโชติ เลขที่สมาชิก 1000 – 00073 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม

โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ ดังนี้
1. นางสุมาลา ศิริโชติ ภรรยา
2. นางสาวสมพร ศิริโชติ พี่สาว

ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (ศาลา 2 กตเวที) อ.เมือง จ.นนทบุรี

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร​ พระสงฆ์​ จำน​วน​ 9 รูป​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้าสุทิดา​ พิชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรมราชินี​เจริญพระชนมพรรษา​ 41 พรรษา​ (3​มิถุนายน​ 2562)

นางสาวพรรณนรา​ รังคะรัตน ผู้จัดการ​ มอบให้นางสาวสำราญ แก้วสุข​ รองผู้จัดการ​คนที่​ 1​ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร​ พระสงฆ์​ จำน​วน​ 9 รูป​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้าสุทิดา​ พิชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรมราชินี​ เจริญพระชนมพรรษา​ 41 พรรษา​ (3​มิถุนายน​ 2562) เพื่อ​เป็นการเฉลิมพระเกียรติ​คุณ​ และร่วมแสดงความจงรักภักดี​และถวายเป็นพระราชกุศล​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี​ ในรัชกาลที่ 10
เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 31 พฤษภาคม​ 2562
ณ​ ลานอเนกประสงค์​ มจพ.

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการ คือ
1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2. นางวรรณี  ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 2
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอาคารเอนกประสงค์ มจพ. Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ารดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายพิพัฒน์ หัสธน เลขที่สมาชิก
1000 – 00012 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม
โดยผู้มอบ ดังนี้
1.นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
2.นางสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ ตนที่ 1
3.นายกิตติ ดวงหิรัญ พนักงานประจำวิทยาเขต
มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่คู่สมรส และทายาท ดังนี้
1.นางเยาวพา หัสธน
2.นายจักริน หัสธน
3.นางสาวจิรพรรณ หัสธน
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ศาลาขจรประศาสน) อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Read more

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ทายาทของ นายเจริญ ราษฎร์ดุษดี คือ
นางสาวเบญจวรรณ ราษฎร์ดุษดี
จำนวนเงิน 600,000 บาท
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พีธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี
ผู้กล่าวรายงาน คือ อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
4. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
5. นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
6. นางสาวภาวนา ศรีเงินงาม หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน
7. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ พนักงานธุรการ
8. นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)
ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้
รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสมส่วน  กองพุฒิ  รองผู้จัดการ ตนที่ 2
2.นายกิตติ  ดวงหิรัญ  พนักงานประจำวิทยาเขต
3.นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์
เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก คือ นายสอาด โพฉลาด เลขที่สมาชิก 1000 – 00566 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม

โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ทายาท ดังนี้
1.นางสาวกนกวรรณ  โพฉลาด
2.นายสกล  โพฉลาด

ณ วัดแคนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี Read more

1 2 3 4 5