พิธีทำบุญตักบาตร​ พระสงฆ์​ จำน​วน​ 9 รูป​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้าสุทิดา​ พิชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรมราชินี​เจริญพระชนมพรรษา​ 41 พรรษา​ (3​มิถุนายน​ 2562)

นางสาวพรรณนรา​ รังคะรัตน ผู้จัดการ​ มอบให้นางสาวสำราญ แก้วสุข​ รองผู้จัดการ​คนที่​ 1​ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร​ พระสงฆ์​ จำน​วน​ 9 รูป​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้าสุทิดา​ พิชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรมราชินี​ เจริญพระชนมพรรษา​ 41 พรรษา​ (3​มิถุนายน​ 2562) เพื่อ​เป็นการเฉลิมพระเกียรติ​คุณ​ และร่วมแสดงความจงรักภักดี​และถวายเป็นพระราชกุศล​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี​ ในรัชกาลที่ 10
เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 31 พฤษภาคม​ 2562
ณ​ ลานอเนกประสงค์​ มจพ.

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการ คือ
1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2. นางวรรณี  ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 2
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอาคารเอนกประสงค์ มจพ. Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ารดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายพิพัฒน์ หัสธน เลขที่สมาชิก
1000 – 00012 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม
โดยผู้มอบ ดังนี้
1.นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
2.นางสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ ตนที่ 1
3.นายกิตติ ดวงหิรัญ พนักงานประจำวิทยาเขต
มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่คู่สมรส และทายาท ดังนี้
1.นางเยาวพา หัสธน
2.นายจักริน หัสธน
3.นางสาวจิรพรรณ หัสธน
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ศาลาขจรประศาสน) อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Read more

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ทายาทของ นายเจริญ ราษฎร์ดุษดี คือ
นางสาวเบญจวรรณ ราษฎร์ดุษดี
จำนวนเงิน 600,000 บาท
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พีธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี
ผู้กล่าวรายงาน คือ อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
4. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
5. นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
6. นางสาวภาวนา ศรีเงินงาม หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน
7. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ พนักงานธุรการ
8. นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)
ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้
รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสมส่วน  กองพุฒิ  รองผู้จัดการ ตนที่ 2
2.นายกิตติ  ดวงหิรัญ  พนักงานประจำวิทยาเขต
3.นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์
เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก คือ นายสอาด โพฉลาด เลขที่สมาชิก 1000 – 00566 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม

โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ทายาท ดังนี้
1.นางสาวกนกวรรณ  โพฉลาด
2.นายสกล  โพฉลาด

ณ วัดแคนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี Read more

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2562

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2562

เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ปี 2562”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

Read more

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.รศ.อุดม  จีนประดับ  ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ดร.วัลลภ  พัฒนพงศ์  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3.รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์  กรรมการและเลขานุการ
4.นายสมเกษ  จันทร์นาม  กรรมการ
5.นายถิระ  เพชรกำบังภัย  กรรมการ
6.นางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน  ผู้จัดการ
7.นางสาวมณีพรรณ  ลุนพงษ์  พนักงานธุรการ
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

Read more

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี มี ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานของสหกรณ์  และชี้แจงถึงแผนงานของสหกรณ์ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

Read more

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ
นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 11.00 – 13.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

Read more

1 2