เข้ามอบกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางทองแดง ศรีทอง ได้ถึงแก่กรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้ามอบกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางทองแดง ศรีทอง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยผู้เข้ามอบเงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้
1. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
2. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
3. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน

มอบเงินให้แก่ผู้จัดการศพ จำนวนเงิน 50,000 บาท

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 8 บ้านเชียงท้าว ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์