โครงการติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) และโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

โครงการติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)
และโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

ในหัวข้อเรื่อง “ติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ.ฉบับที่ 5 และจัดทำแผนการปฏิบัติงบประมาณ ประจำปี 2563

พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน ปลีหะจินดา

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ