ทอดกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
ณ วัดคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

โดยมี พระครูถาวรธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดคีรีวง ประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคี รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40
ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมาชิก
และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ รวมถึงทำนุบำรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงวัด
และนำไปใช้ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ประโยชน์กับทางวัด
ให้เป็นศาสนสมบัติสืบต่อไป ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์

ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยของสหกรณ์ เป็นจำนวน 312,219 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,018,734.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) สรุปยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562