เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

*กิจกรรมช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์
และสหกรณ์ ได้นำร้านบะหมี่หมูแดง มาเลี้ยงให้กับสมาชิก

พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน

ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และลานรวมน้ำใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ