เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายอำนาจ สุริยาศศิน ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ วัดธาตุทอง (ศาลาพีชานนท์) จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วย
นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน นายกิตติ ดวงหิรัญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บริการออนไลน์วิทยาเขต และนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายอำนาจ สุริยาศศิน ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางสุรีย์ สุริยาศศิน คู่สมรส

2. นายสุรางค์ สีโท บุตร

3. นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน บุตร

4. น.ส.วาสนา สุริยาศศิน บุตร
ณ วัดธาตุทอง (ศาลาพีชานนท์) จ.กรุงเทพมหานคร

ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ศาลา 3) จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วย
นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุจิตร ยุกตะเวทย์
2. นายพงศกร ยุกตะเวทย์
3. นางสาวอ้อมใจ ยุกตะเวทย์
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ศาลา 3) จ.กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าขอพรพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ
เข้าขอพรพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เข้ามาสวัสดีวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 และนางวรรณี  ปัญญายง ผู้จัดการ  เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เพื่อต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เข้ามาสวัสดีวันปีใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ศาลา 11 ตำบลตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม นายนพรัตน์ สุขรัตน์ ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางสาวพนารัตน์ สุขรัตน์ บุตร สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคะ
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ศาลา 11 ตำบลตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1 2