มอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพของสมาชิก คือ มารดา ของนายวุฒิชัย ประเสริฐสุข และสีห์กุล ประเสริฐสุข ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการ นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม และมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพของสมาชิก คือ มารดา ของนายวุฒิชัย ประเสริฐสุข และสีห์กุล ประเสริฐสุข ถึงแก่กรรม