โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณ เปิดโลกทัศน์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 สมาชิกและสมาชิกเกษียณของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด รุ่นที่ 2 ได้เดินทางไปสัมมนาและเปิดโลกทัศน์ ทัศนศึกษา ณ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นเวลา 4 วัน