มอบเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย และชมรมผู้เกษียณอายุประจำปี งาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย และชมรมผู้เกษียณอายุประจำปี งาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์