โครงการสัมมนาสมาชิกเปิดโลกทัศน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด รุ่นที่ 1 ได้เดินทางไปสัมมนาและเปิดโลกทัศน์ ทัศนศึกษา ณ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นเวลา 4 วัน