โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2563 พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง