จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคงของสหกรณ์หลังสถานการณ์โควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคงของสหกรณ์หลังสถานการณ์โควิด-19 โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี 1 สำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 812 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม