มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายบุญเสริม สมสุข
โดย รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 เป็นตัวแทผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางจงกล สมสุข ภรรยา เป็นผู้รับมอบ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด