สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด