ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ 1. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ ประธานกรรมการเลือกตั้ง 2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 –

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ 1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 2.นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ ตนที่

พิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบให้นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.อุดม จีนประดับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม โดยมอบเงิน

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้