ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 212 ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ประธานกรรมการดำเนินการ นายธนเดช นิลสระคู รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 และนายสนอง กาญจนการุญ ผู้จัดการ ได้เดินทางมาลงนามสัญญากู้ยืม กับสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และจัดการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และจัดการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น

ต้อนรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมกับมอบของที่ระลึก

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด