ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการสัมมนาโครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563) โดยมี ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. นายณรงค์

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก นางน้อยศรี แก้วประภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ  1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข       รองผู้จัดการ คนที่ 1  2.

กิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด และสหกรณ์รับมอบกระปุกออมทรัพย์ออมทรัพย์ เป็นของที่ระลึก จากการเข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงาน คือ รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 214 ปี  (18 ตุลาคม 2561)

มอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสมพงษ์ ลางคุณเสน ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. รศ ดร วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด