ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และลงนามสัญญาเงินกู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าร่วมงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเงินสนับสนุน ให้กับชมรผู้เกษียณ ในงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุ พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562 พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562 เสวนา หัวข้อเรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ” พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 วิทยากร

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ทายาทของ นายพิพัฒน์ หัสธน ดังนี้ 1. นายจักริน หัสธน

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้