ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ 1. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ ประธานกรรมการเลือกตั้ง 2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 –

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ 1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 2.นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ ตนที่

พิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบให้นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.อุดม จีนประดับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้