ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้ พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบหมายให้ รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ถวายเป็นพระราชกุศล

โ่ครงการพบปะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ

โ่ครงการพบปะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการจัดโครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562 สัมมนาเรื่อง “สิ่งที่สมาชิกควรรู้เมื่อสหกรณ์ดำเนินการภายใต้กฎหมายใหม่” พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้