ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 38

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทของสมาชิก คือ นายสุภาพ ด้วงโสน จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่ง ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร พร้อมมอบเงินกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับศพของสมาชิก วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ศาลา 9

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ และร้านก๋วยเตี๊ยวหมูตุ๋น วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้านำเสนอกองทุนส่วนบุคคล  วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด