ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน   ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด   ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560   เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้แก่กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง”นโยบายและแผนงานของ สอ.จพ. ปี 2560″ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนครอินทร์ โรงแรมแกรนต์ราชพฤกษ์

โครงการสัมมนาสมาชิกและปฐมนิเทศ (สำหรับสมาชิกใหม่)

เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด