ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีเปิดป้าย “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”

พิธีเปิดป้าย “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าได้เรียนเชิญ พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาชิกสหกรณ์ สอ.จพ. ทุกท่าน เพื่อมาแสดงความยินดีในการมอบป้าย “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โดยนายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

การเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

การเลือกตั้งล่วงหน้า มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2561

การเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2561

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด