ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562 พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562 เสวนา หัวข้อเรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ” พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 วิทยากร

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ทายาทของ นายพิพัฒน์ หัสธน ดังนี้ 1. นายจักริน หัสธน

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562 พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ

โ่ครงการพบปะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2.

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้