ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561 พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี วิทยากร เสวนาและตอบข้อซักถามของสมาชิก  โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561 พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยากร งานเสาวนา เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ” โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ นายเชาวลิต

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ และโครงการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย 3 พระจอม ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ และโครงการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย 3 พระจอม ประจำปี 2561 เรื่อง “กฎหมายกับสหกรณ์…ในยุคไทยแลนด์ 4.0” พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี” โดย อาจารย์พวงทอง ธีรวุฒิวงศ์

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด” โดย อาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด