ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการ คือ 1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 2. นางวรรณี  ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้ารดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายพิพัฒน์ หัสธน เลขที่สมาชิก 1000 – 00012 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม โดยผู้มอบ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้ามอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ทายาทของ นายเจริญ ราษฎร์ดุษดี คือ นางสาวเบญจวรรณ ราษฎร์ดุษดี จำนวนเงิน 600,000 บาท ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พีธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน คือ อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้ รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ 1.นางสมส่วน  กองพุฒิ  รองผู้จัดการ ตนที่ 2 2.นายกิตติ  ดวงหิรัญ  พนักงานประจำวิทยาเขต

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2562

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ปี 2562” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้