ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บรรยาย คือ 1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้  2. นายชวลิต เข่งทอง

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายไพศาล หุ่นแก้ว จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยนายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ตำแหน่ง รองผู้จัดการคนที่

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ พร้อมด้วย น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  โดย รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้   เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561    ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 3. นายกำพล พูลมี กรรมการ 4.

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 3. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ 4.

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด