โครงการเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ชุดที่ ๔๔ นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม